ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА “МОДЕРНА МАМА” ЕООД

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МОДЕРНА МАМА“ ЕООД, ЕИК  205877717 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ул. Войвода Руси Славов No 2, ет. 3, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или КЛИЕНТИ, на електронния магазин „naydenov.fitness”

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН „naydenov.fitness”

Чл. 2. Naydenov.fitness e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://naydenov.fitness, чрез, който Ползвателите могат да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите стоки с регистрация и създаване на потребителски профил или директно чрез формата на незабавна поръчка, както и:

При поръчка КЛИЕНТЪТ се задължава да плати цената на стоката, услугите и разходите за доставка съгласно условията описани в информацията за доставка и заплащане на стоки и услуги, както и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка.

Да получават информация за нови стоки и услуги предлагани от  http://naydenov.fitness

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с http://naydenov.fitness, чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет.

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата  http://naydenov.fitness в Интернет.

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги, без необходимост от предварително уведомяване. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е зачеркната.

Чл. 4. (1)При липса на наличност от заявената стока ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение на посочената от КЛИЕНТА електронна поща или на посочения телефон.

(2)Потребителят е длъжен своевременно да съобщи на Доставчика за настъпила промяна в предоставените данни за контакт, тъй като в противен случай изпратената информация се счита за достигнала.

(3) При посочени неверни данни – непълен или погрешен  адрес, лице за контакти и/или телефон ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за допуснати грешки и неточности в публикуваната на http://naydenov.fitness информация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да разширява и стеснява предлаганата информация, която Потребителят има възможност да получи на интернет страницата, включително и правото на корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на артикулите.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката сам или чрез трети лица, подходящо опакована, съгласно вида ѝ. В определени случаи e възможно доставката да бъде извършена на части (например две отделни пратки).

Чл. 7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения, публикации или други под продуктите!

Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право да откаже получаването или да върне стока в следните случаи:

–  Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.

– Ако при транспортирането стоката е повредена.

– Ако е налице съществено несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Чл.9 След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането на стоката и възстановяване на платената от него сума, в случай, че за стоката се установи съществен скрит дефект, като правото да се направи такава рекламация се погасява в срок до 48 часа от получаването на стоката.